بیست و چهارمین سمينار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران به منظور آشنايی هر چه بيشتر پژوهشگران شیمی تجزیه کشور با آخرین دستاوردهای علمی، گسترش و تقويت علمی بين مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی وصنعتی درزمینه های زیر برگزار می‌شود:

 

 • الکتروشیمی تجزیه‌‏ای
 • طیف ‏سنجی تجزیه‌‏ای
 • کروماتوگرافی و روش‏‌های جداسازی
 • کمومتریکس
 • نانوشیمی
 • شیمی تجزیه و محیط زیست
 • شیمی تجزیه ترکیبات طبیعی
 • شیمی تجزیه و استانداردهای صنعتی
 • آموزش شیمی تجزیه

 

 

The topics of seminar:

 • Analytical electrochemistry
 • Analytical spectrometry
 • Chromatography and separation methods
 • Chemometrics
 • Nanochemistry
 • Environment and analytical chemistry
 • Analytical chemistry and natural compounds
 • Analytical chemistry and industrial standards  
 • Analytical chemistry education

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان