نام کاربری: habibi
نام کاربر: دکتر بیوک حبیبی
ایمیل: biuckhabibi_a@yahoo.com

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان