1

اعلام هزینه های نهایی شرکت در سمینار
آخرین مهلت تمدید شده برای ثبت نام و ارسال چکیده مقالات
تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات تا نهم تیر ماه
تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات
لزوم ارسال تمامی مدارک جهت فعالسازی ارسال مقاله
امکان اجاره غرفه برای شرکت های فعال در زمینه فروش تجهیزات و مواد شیمیایی
امکان ارتباط با دبیرخانه سمینار با عضویت در گروه تلگرامی سمینار
نحوه ثبت فیش بانکی مربوط به انجمن شیمی ایران
حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از سمینار
اولین فراخوان بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران
1

تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات
امکان ارتباط با دبیرخانه سمینار با عضویت در گروه تلگرامی سمینار
اولین فراخوان بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران
نحوه ثبت فیش بانکی مربوط به انجمن شیمی ایران
لزوم ارسال تمامی مدارک جهت فعالسازی ارسال مقاله
آخرین مهلت تمدید شده برای ثبت نام و ارسال چکیده مقالات
اعلام هزینه های نهایی شرکت در سمینار
حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از سمینار
تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات تا نهم تیر ماه
امکان اجاره غرفه برای شرکت های فعال در زمینه فروش تجهیزات و مواد شیمیایی

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان