دکتر بیوک حبیبی (دبیر علمی سمینار)

دانشگاه شهید مدنی اذربایجان

دکتر حبیب رزمی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر حسین عبدالمحمدزاده

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر امیر عباس متین (دبیر اجرائی سمینار)

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر عباس افخمی (دبیر کمیته شیمی تجزیه)

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

دکتر علی اصغر انصافی

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر حبیب باقری

دانشگاه صنعتی شریف

دکتر اسماعیل شمس سولاری

دانشگاه اصفهان

دکترعلی محمد حاجی شعبانی

دانشگاه یزد

دکتر عبدالرئوف صمدی میبدی

دانشگاه مازندران

دکتر خلیل فرهادی

دانشگاه ارومیه

دکتر طیبه مدرکیان

دانشگاه بوعلی سینا- همدان

دکتر داود نعمت الهی

دانشگاه بوعلی سینا- همدان


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان